forum LUBIN pl Strona Główna
Współpraca: eLubin.pl forum LUBIN pl Strona Główna
forum LUBIN pl Strona Główna
forum LUBIN pl Strona Główna
FAQSzukajUżytkownicyGrupyProfilRejestracjaZalogujDodaj do ulubionych!Startuj z nami!Współpraca/reklamaKontakt
forum LUBIN pl Strona Główna » Tematyczne » Sport » Polska piłka nożna Poprzedni temat :: Następny temat
Polska piłka nożna
Autor Wiadomość
NEVIL
Przyjaciel Forum
NEVILDołączył: 07 Kwi 2005
Posty: 14644
Skąd: LUBIN
Osiedle: Przylesie
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 12:01

Oszukać dzieci, czyli trzy stówki dla sędziego


"U nas zawsze sędzia miał trzy stówki zostawione w kiblu" - to fragment prawdziwej opowieści z "buraczanego" futbolu, w którym niestety, oprócz rozrywki i dobrej zabawy, nie brakuje oszustwa. Najgorsze, że często ofiarami głupoty i chorej ambicji dorosłych są dzieci.

Mateusz dokładnie pamięta tamten dzień sprzed kilku lat, gdy dał się złapać zaraz po meczu na grze na lewo. Nerwy, stres, wstyd... Zaczął już chodzić do technikum, więc nie był małym chłopcem. Dlaczego zatem musiał grać w trampkarzach? Bo w juniorach jeszcze by nie pograł, a przecież gdzieś grać musiał, poza tym trampkarze też przecież muszą wygrywać, bo wynik jest najważniejszy. Trener kazał, więc grał.

- Karta była podrobiona, ale zdjęcie nie moje. Gdy po meczu na życzenie przeciwników doszło do konfrontacji, rywale zakwestionowali moją kartę, bo nie byłem podobny do siebie na zdjęciu - opowiada Mateusz. - Podrobione nazwisko co prawda znałem, ale gdy sędzia zapytał, gdzie mieszkam, zgłupiałem. Dopiero potem powiedziano mi, że przecież w karcie nie ma adresu zawodnika, a sędzia tylko chciał mnie sprowokować - wspomina.

- Nie pamiętam dokładnie, jak to się wtedy zakończyło, chyba dostaliśmy walkowera. Wiem, że mnie się już nikt potem nie czepiał, a tego bałem się najbardziej - mówi Mateusz, który na lewo musiał grać wiele razy. Nie zbuntował się, bo po prostu chciał grać w piłkę, a na wsi nie ma dziesięciu klubów do wyboru. Chcesz - grasz, nie pasuje ci - do widzenia.

Dla marnego grosza


Czytaj więcej na http://sport.interia.pl/p...ampaign=firefox

Podpis użytkownika:
   
NEVIL
Przyjaciel Forum
NEVILDołączył: 07 Kwi 2005
Posty: 14644
Skąd: LUBIN
Osiedle: Przylesie
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 11:50

642 oskarżonych, ponad 400 skazanych. Niebawem koniec gigantycznej afery w polskiej piłce


W czerwcu prokuratura ma zakończyć trwające od dziesięciu lat ściganie ludzi zamieszanych w ustawianie meczów.Jeszcze tylko akt oskarżenia w sprawie Cracovii oraz jeden dodatkowy, w którym znajdą się ok. 40 osób z różnych rozproszonych wątków śledztwa, i wrocławska prokuratura zamknie badaniem afery korupcyjnej w polskim futbolu. Wyznaczyła nawet dokładny termin - do 16 czerwca.

Od Polaru

Ści­ga­nie fut­bo­lo­wych krę­ta­czy trwa od dzie­się­ciu lata. Za­czę­ło się od słyn­nej pro­wo­ka­cji po­li­cyj­nej w maju 2005 roku, którą udało się zor­ga­ni­zo­wać dzię­ki współ­pra­cy skru­szo­ne­go grzesz­ni­ka - by­łe­go pre­ze­sa GKS Ka­to­wi­ce i syna szefa PZPN Ma­ria­na Dziu­ro­wi­cza. Dzię­ki temu po­sta­wio­no za­rzu­ty sę­dzie­mu An­to­nie­mu F. i ob­ser­wa­to­ro­wi Ma­ria­na D. Afera ko­rup­cyj­na za­czę­ła się w za­sa­dzie rok wcze­śniej od tzw. spra­wy Po­la­ru Wro­cław, którą ujaw­ni­ła Ga­ze­ta Wy­bor­cza. Oka­za­ło się, że gra­ją­cy na za­ple­czu eks­tra­kla­sy pił­ka­rze Po­la­ru sprze­da­wa­li swoje li­go­we mecze. Teraz już wiemy, że to był tylko wierz­cho­łek góry lo­do­wej: w tam­tych cza­sach bez­czel­nie usta­wia­no całe roz­gryw­ki. Szcze­gól­nie w dru­giej lidze de­cy­do­wa­no poza bo­iskiem, kto awan­su­je i kto spada. W taki układ za­plą­tał się też GKS Beł­cha­tów, który przy wspar­ciu pił­ka­rzy zrzu­ca­ją­cych się na ła­pów­ki dla sę­dziów, w 2005 roku awan­so­wał do eks­tra­kla­sy. Teraz w Beł­cha­to­wie toczy sie pro­ces. To był 69. akt oskar­że­nia, jaki pro­ku­ra­tu­ra skie­ro­wa­ła w ra­mach pił­kar­skiej afery ko­rup­cyj­nej.

Łaskawy PZPN

Był to za­ra­zem im­puls dla PZPN, by uka­rać Beł­cha­tów za stare grze­chy. Wa­chlarz kar był sze­ro­ki. Można było brać pod uwagę nawet karną de­gra­da­cję, bo takie kary za po­dob­ne prze­wi­nie­nia w prze­szło­ści za­są­dza­no w przy­pad­ku in­nych klu­bów. Tym razem Ko­mi­sja Dys­cy­pli­nar­na oka­za­ła się ła­ska­wa - skoń­czy­ło się grzyw­ną w wy­so­ko­ści pół mi­lio­na zło­tych, choć we­dług na­szych in­for­ma­cji beł­cha­to­wia­nie pro­po­no­wa­li karę 200 ty­się­cy zło­tych. Zaraz po orze­cze­niu pre­zes PGE GKS Mar­cin Szym­czyk nie wy­klu­czył, że od­wo­ła się wy­ro­ku do wyż­szej in­stan­cji. Jesz­cze w tym ty­go­dniu KD wyśle do Beł­cha­to­wa uza­sad­nie­nie orze­cze­nia. - Na pewno uważ­nie je prze­czy­ta­my i wtedy po­sta­no­wi­my, czy się od­wo­łu­je­my. Pół mi­lio­na zło­tych to po­waż­na kwota w na­szym bu­dże­cie. Ro­zu­mie­my, że klub w ja­kimś stop­niu musi po­no­sić od­po­wie­dzial­ność za to, co się w nim dzia­ło 10 lat temu, ale też pa­mię­taj­my, że ludzi za­mie­sza­nych w ten pro­ce­der dawno tutaj nie ma - przy­po­mi­na nam pre­zes Szym­czyk.

Póź­niej pił­kar­skie sank­cje spo­śród klu­bów będą mogą do­się­gnąć już tylko Cra­co­vię, któ­rej nazwa w afe­rze ko­rup­cyj­nej prze­wi­ja się nie­mal od po­cząt­ku i to w kilku wąt­kach. Ale i w przy­pad­ku "Pasów" - skoro tak koń­czy się spra­wa Beł­cha­to­wa - nie ma mowy o kar­nej de­gra­da­cji ani też pew­nie o ujem­nych punk­tach. - Cze­ka­my na akt oskar­że­nia. Osta­tecz­nie wiele bę­dzie za­le­żeć od tego, czy lu­dzie za­mie­sza­ni w ko­rup­cję mają też zwią­zek z klu­bem obec­nie, bo taka sy­tu­acja mu­sia­ła­by być do­dat­ko­wo na­pięt­no­wa­na - mówi rzecz­nik dys­cy­pli­nar­ny PZPN Adam Gi­lar­ski, któ­re­go za­da­niem jest for­mu­ło­wa­nie wnio­sków o kary.

Mimo że pro­ku­ra­tu­ra za­mie­rza za­mknąć wszyst­kie spra­wy w czerw­cu, spra­wy będą się jesz­cze to­czyć w są­dach. - I tu oczy­wi­ście trud­no o ja­kie­kol­wiek pro­gno­zy na temat dat ogło­sze­nia wy­ro­ków - mówi pro­ku­ra­tor Wie­sław Bil­ski.

źródło: http://eurosport.onet.pl/...polskiej/gx2bey

Podpis użytkownika:
   
NEVIL
Przyjaciel Forum
NEVILDołączył: 07 Kwi 2005
Posty: 14644
Skąd: LUBIN
Osiedle: Przylesie
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 16:47

To jest najgorszy Mistrz Polski od zamierzchłych czasów.... :-) Chyba im sukces uderzył do głowy i piją cały czas... ;-)
========================

Lech Poznań czerwoną latarnią po raz pierwszy od 15 lat
Po piątkowym zwycięstwie Górnika Zabrze nad Śląskiem Lech spadł na ostatnie miejsce w tabeli i po 9. kolejce na nim pozostał, bo sam poległ w Białymstoku. Poznaniacy są czerwoną latarnią po raz pierwszy od 15 lat

Więcej: http://sportowefakty.wp.p...rwszy-od-15-lat

Podpis użytkownika:
   
NEVIL
Przyjaciel Forum
NEVILDołączył: 07 Kwi 2005
Posty: 14644
Skąd: LUBIN
Osiedle: Przylesie
Wysłany: Pią Paź 09, 2015 12:34

Remis wydarty Szkotom może dać Polakom awans


Blisko i daleko


Z jednej strony postęp, jaki zrobiła drużyna narodowa, jest widoczny gołym okiem, ale z drugiej – czegoś wciąż temu zespołowi brakuje.
W najgorszym razie zagramy w barażach, ale do awansu na mistrzostwa Europy brakuje niewiele. Tyle w ostatnich dniach padło słów o tym, że do awansu na EURO wystarczy Polakom punkt w dwóch ostatnich meczach, że zwykliśmy wybiegać w przód i patrzeć na reprezentację już w perspektywie udziału w mistrzostwach, gdzie rywale klasy Szkotów będą z gatunku tych słabszych. Gol na wagę remisu, strzelony w 94 minucie, to może być, z jednej strony – jak chce Adam Nawałka – kolejny dowód na heroizm i charakter jego drużyny.

Ale chyba lepiej mówić o tym, nie odrywając się od faktów, a są one takie, że Polacy mieli w tym meczu momenty świetne, zwłaszcza w pierwszej połowie, ale też im mecz trwał dłużej, tym mniej było w poczynaniach piłkarzy ładu i składu, gra robiła się rwana, chaotyczna, a Robert Lewandowski musiał się rozmnażać i cofać po piłkę, bo nie bardzo było komu zagrać ją sensownie w pole karne.

Z jednej strony postęp, jaki zrobiła drużyna narodowa za kadencji Adama Nawałki, jest widoczny gołym okiem, ale z drugiej – czegoś wciąż temu zespołowi brakuje i nie ma pewności, że w razie awansu na EURO uda się tam wskórać coś więcej, niż zagrać zwyczajowe trzy mecze w grupie.

Robert Lewandowski to człowiek instytucja, przebłyski mają inni, obrona jest dość zwarta, są w grze ofensywnej Polaków momenty świetne, całkiem niepolskie (przede wszystkim szybkie przejście do ataku spod własnej bramki), ale też wciąż są kwestie irytujące, jak oddawanie inicjatywy na boisku, brak wartościowych zmienników czy nawet zwykłe niedostatki techniczne w wyszkoleniu zawodników, ale akurat z tym to już trener Nawałka niewiele może zrobić.

Szkocja to nie jest Anglia ani nawet Belgia, o Hiszpanii nie wspominając, ale w tych eliminacjach nie udało się jej ani razu pokonać, w obu meczach goniliśmy wynik. Irlandii też nie udało się ograć, w niedzielę o punkt wcale nie będzie łatwo – a to przecież również rywal dość przeciętny.

Adam Nawałka z uporem maniaka mówi o tej reprezentacji w samych superlatywach, czemu w zasadzie trudno się dziwić, bo selekcjoner powinien być wytrwały w swojej dyktaturze optymizmu – zwłaszcza że można odnieść wrażenie, że ten nastrój się piłkarzom udziela i może nawet ma znaczenie w tych małych momentach, które potem decydują o tym, że wciąż jesteśmy o krok od wyjazdu do Francji.

Jeśli więc Polacy wciąż nie są w stanie zagrać przeciwko rywalowi ze średniej europejskiej półki przekonującego meczu – takiego, który nie zostawi wątpliwości, kto był na boisku lepszy – to chyba nie należy ich przesadnie głaskać i utwierdzać w przekonaniu, że ta drużyna jest już dziełem skończonym? Adam Nawałka pewnie też to widzi, a okrągłe formułki, którymi częstuje kamery, to tylko propaganda i piar. Gdyby jednak i w szatni, po remisach, klepał swoich chłopaków po plecach, to takie podejście w końcu się zemści.

źródło: http://www.polityka.pl/ty...akom-awans.read

Podpis użytkownika:
   
NEVIL
Przyjaciel Forum
NEVILDołączył: 07 Kwi 2005
Posty: 14644
Skąd: LUBIN
Osiedle: Przylesie
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 22:30


Podpis użytkownika:
   
lokoto
Nowy(a) na forum


Dołączył: 25 Wrz 2015
Posty: 3
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 11:53

Ciekawe, co z tego Euro wyjdzie. Osobiście liczę na wyjście z grupy, bo potencjał jest, a sama kadra gra bardzo fajną piłkę. Oby nie zjadła ich presja.

Podpis użytkownika:
obuwie robocze
   
Moska90
Nowy(a) na forum


Dołączył: 28 Cze 2015
Posty: 26
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 15:32

Tak się zastanawiam, czy jakieś sklepy w Lubinie zajmują się sprzedażą profesjonalnego sprzętu piłkarskiego. Chodzi mi o bardziej zaawansowany sprzęt, jak siatki na bramki czy piłkochwyty. Nie widziałam u nas nic takiego. Dopiero w internecie znalazłam ciekawą ofertę http://www.siatki-sportowe.com.pl/pilkochwyty Zastanawia mnie, dlaczego nie ma tego w żadnym sklepie stacjonarnym.

Podpis użytkownika:
   
Oldsa
Nowy(a) na forum


Dołączył: 03 Sie 2015
Posty: 14
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 20:43

Jeżeli lubicie śledzić na bieżąco mecze naszej drużyny, to polecam tę stronkę http://meczyki.net.pl/ Mozna tam zobaczyć wszystkie mecze ;)

Podpis użytkownika:
   
Tosh
Nowy(a) na forum


Dołączył: 07 Lut 2016
Posty: 5
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 21:11

Piłka nożna to moja pasja od dzieciaka, uwielbiam mecze naszej reprezentacji i nie zgdzam się z tą nagonką na naszych piłkarzy... http://skrotymeczow.pl/ - tutaj nadrabiam wszystkie braki (choć skromnie przyznam, że dużo ich nie mam ;) ))

Podpis użytkownika:
   
Bosch
Nowy(a) na forum


Dołączył: 04 Kwi 2016
Posty: 26
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 15:24

A ja Wam polecę te stronkę http://elivescore.pl/pilka-nozna.html , można na bieżąco sprawdzać wyniki wszystkich meczów.

Podpis użytkownika:
   
kociszcze
Bywalec


Dołączył: 09 Cze 2016
Posty: 291
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 13:28

Wątpię by po tych wszystkich zawodach z przeszłości, można było liczyć na jakikolwiek niezły wynik na Euro. Co się zbliżają jakieś mistrzostwa, wszyscy zawsze są pełni entuzjazmu i nadziei, jakby zupełnie nie wyciągali wniosków z przeszłości.
A prawda jest taka, ze Polska piłkarsko jest słaba i tyle. Nazywajmy rzeczy po imieniu.

Podpis użytkownika:
   
lubinka
Bywalec


Dołączył: 13 Cze 2016
Posty: 140
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 10:05

Ja teraz oglądam praktycznie każdy mecz. Przed nami dużo pracy ale damy rade :)

Podpis użytkownika:
   
sreder
Nowy(a) na forum


Dołączył: 18 Cze 2016
Posty: 1
Wysłany: Sob Cze 18, 2016 08:33

Nie rozumiem tylko zachwytu nad Kapustką, niezrozumiałe to dla mnie. Najpierw niech coś osiągnie w Ekstraklasie chociaż bo talent to nie wszystko. Lewandowski odchodził z Lecha jako król strzelców naszej ligi, a Kapustka jedyne co osiągnął to dobra reputacja po 1 meczu na Euro i 5. miejsce z Cracovią tak czytałem na http://przedmeczem.info w tym sezonie. Ma zadatki na wielkiego piłkarza ale niech udowodni że może nim być. Liga polska terminy meczów nie długo ustali, niech chłopak pokaże na co go stać dalej grając w Cracovii.

Podpis użytkownika:
   
NEVIL
Przyjaciel Forum
NEVILDołączył: 07 Kwi 2005
Posty: 14644
Skąd: LUBIN
Osiedle: Przylesie
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 23:08

sreder, przyznaję Ci rację W dzisiejszym meczu z Ukrainą, Kapustka nie zabłysnął...

Podpis użytkownika:
   
NEVIL
Przyjaciel Forum
NEVILDołączył: 07 Kwi 2005
Posty: 14644
Skąd: LUBIN
Osiedle: Przylesie
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 19:45


Koszmarny debiut Besnika Hasiego! Lech upokorzył Legię w meczu o Superpuchar!


Niedawno Legia sięgnęła po Puchar Polski i mistrzostwo, ale nie podtrzymała serii i w starciu o Superpuchar została rozbita przez Lecha aż 4:1! Besnik Hasi zaliczył koszmarny debiut na ławce ekipy ze stolicy.Sezon jeszcze się nie zaczął i było to widać w czwartek na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. W pierwszej połowie obejrzeliśmy wprawdzie dwa gole, jednak trudno było ją uznać za ekscytującą. Oba zespoły rozkręcały się bardzo powoli, nie forsowały tempa, brakowało im też dokładności w rozegraniu, przez co sytuacji stwarzały jak na lekarstwo.

Jako pierwszy wynik mógł otworzyć Michał Kucharczyk, który w 13. minucie miał przed sobą tylko Jasmina Buricia, lecz przy próbie strzału nieczysto trafił w piłkę i wyszedł z tego fatalny kiks. Chwilę później dużo lepsza była próba Roberta Gumnego, który huknął soczyście sprzed pola karnego, zmuszając Arkadiusza Malarza do niemałego wysiłku.

W 22. minucie nastąpiło otwarcie wyniku. Szymon Pawłowski świetną szarżą wywalczył dla Lecha rzut wolny przed boczną linią pola karnego, a wykonujący go Maciej Makuszewski postanowił strzelić mocno w światło bramki. To była dobra decyzja, bo Malarz interweniował katastrofalnie i piłka wpadła do siatki po jego rękach. Golkipera Legii nie usprawiedliwia nawet niewielki rykoszet.

Więcej: http://sportowefakty.wp.p...u-o-superpuchar

Podpis użytkownika:
   
Wyświetl posty z ostatnich:   
Strona 4 z 6  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Posty na Forum są własnością ich autorów - redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść postów.